D. Renkema geeft sinds 1999 creatieve workshops. Samen met bekende ervaren docenten en artiesten is StenniZ Workshops ontstaan.
Missie
StenniZ Workshops wil creativiteit bij jongeren stimuleren en bijdragen aan een sociale maatschappij.
Visie
Jongeren en volwassenen hebben veel creativiteit in zich maar zijn zich er niet altijd bewust van. Door in aanraking te komen met nieuwe impulsen en ervaringen wil StenniZ Music nieuwe mogelijkheden bieden om talent te ontwikkelen.
Belang
Door in aanraking te komen met nieuwe vormen en toepassingen van cultuur ontwikkelt het inzicht van creativiteit. Wij geloven dat creativiteit nodig en belangrijk is voor opgroeiende jongeren, voor de volwassenen waarbij de jongeren opgroeien en voor de samenleving waar de jongeren nu en in de toekomst vorm aan geven.
Docenten
De docenten van StenniZ Music zijn beroepsmatig bezig met het vak dat zij geven. Naast deze inhoudelijke vakmanschap worden onze docenten getoetst volgens de didactische en pedagogische maatstaven in het onderwijs. De docenten zijn in het bezit van een geldige VAR en VOG verklaring.
Promotiefilmpje
Privacy Beleid
1. Inleiding.
Het waarborgen van de privacy.StenniZ Music respecteertde privacy van de bezoekers en gebruikers van haar website, games of apps. In het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verkering van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.Wij houden ons aan de regels van het RIVM en: https://autoriteitpersoongegevens.nl/nl
2. Bedrijf omschrijving
Stenniz Music,Melissekade 311 Utrecht. Aanbieden van verschillende workshops en gamedesign.Kvk nummer: 50785931.
3. Doel gegevens.
Gegevens worden altijd anoniem bewaard.
4. Ontvangers gegevens.
Enkel de eigenaarvan StenniZMusic.
5. Opslag periode.
Gegevens worden niet bewaard.
6. Rechten.
Volgende rechten zijn gelden indien van toepassing: Recht op inzage, Recht op rectificatie, Recht op het indienen van een klacht, Recht op overdracht, Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens
7. Verplichte gegevens.
Er zijn geen verplichte gegevens noodzakelijk
8. Beveiliging.
Gebruik van tweestapverificatie.
Algemene Voorwaarden
Artikel 1 wijze van betaling
Tenzij anders overeengekomen, betaalt de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag en de eventueel verschuldigde algemene reiskosten en onkosten uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur, gezonden door de Opdrachtnemer. Zonder enige ingebrekestelling is over het openstaande bedrag een krediettoeslag verschuldigd van 5% per maand of een deel van een maand. Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan deze uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van de wettelijke rente en van buitengerechtelijke – en gerechtelijke kosten
Artikel 2 bijzondere bepalingen
1. Opdrachtnemer is bevoegd om de lessen te laten uitvoeren door haar ingehuurde docenten. Opdrachtnemer blijft zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verzorgde lesactiviteiten. Indien hierna over opdrachtnemer wordt gesproken wordt daaronder ook uitdrukkelijk een ingehuurde docent verstaan.
2. Voor de overige bijzondere bepalingen wordt verwezen naar de notities die genoemd zijn bij de verschillende onderwijsproducten. Bij elk contract hoort een materialenlijst. In deze lijst staan de materialen die geregeld moeten worden voor de lessen. Indien u geen materiaallijst ontvangen heeft, verzoeken we u deze op te vragen bij StenniZ Music.
Artikel 3 bijzondere rechten en verplichtingen van de Opdrachtgever.
1. De Opdrachtgever is tegenover de Opdrachtnemer verplicht om in verband met de onderwijsopdrachten en al hetgeen daarmee samenhangt, alle regelgeving op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden in acht te nemen.
2. De Opdrachtgever draagt zorg voor een redelijk aantal consumpties voor de uitvoerende docent.
3. De Opdrachtgever zorgt voor de faciliteiten die voor de lessen nodig zijn
4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat niet wordt gehandeld in strijd met de wettelijke bepalingen, verordeningen of andere plaatselijke overheidsvoorschriften.
Artikel 4 verplichtingen ten aanzien van de Opdrachtnemer
1. De Opdrachtnemer zal tijdig voor de aanvang van de workshops op de locatie aanwezig zijn. De uitvoerende docent zal, behalve indien schriftelijk anders overeengekomen, het vervoer zelf regelen.
2. De Opdrachtnemer zal er voor zorgen dat de benodigde instrumenten, kostuums, rekwisieten enzovoort zich in goede staat bevinden en voldoen aan de veiligheidseisen.
3. Opdrachtnemer zal zich houden aan voorschriften, instructies en aanwijzingen van de Opdrachtgever voor zover die geen afbreuk doen aan de educatieve en artistieke prestaties en verbindt zich naar beste kunnen op te treden met inachtneming van overheidsvoorschriften.
4. De Opdrachtnemer heeft het recht om deze overeenkomst op te zeggen indien de veiligheid van de Opdrachtnemer dan wel medewerkers van de Opdrachtnemer bij het optreden niet is gewaarborgd. In dat geval zal de Opdrachtgever desalniettemin het volledige bedrag aan de Opdrachtnemer verschuldigd zijn.
5. Indien opdrachtnemer op weg naar de locatie moeilijkheden ondervindt van welke aard dan ook, waardoor de mogelijkheid ontstaat dat zij niet of niet tijdig aanwezig kan zijn, zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte stellen
Artikel 5 aansprakelijkheid
1. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade die aan werknemers van de Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer ingehuurde docenten of aan deelnemers/leerlingen of aan goederen van hen, zou worden toegebracht door de Opdrachtgever, zijn werknemers, medewerkers en/of Opdrachtnemers en /of de deelnemers/leerlingen. De Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer van aanspraken van derden ter zake en de Opdrachtgever zal deze schade vergoeden en zich tegen deze aansprakelijkheid adequaat verzekeren.
2. Op straffe van verval van enige aanspraak van de Opdrachtgever, stelt de Opdrachtgever de tekortkomende partij op de kortst mogelijke termijn, maar in elk geval binnen 14 dagen, schriftelijk in gebreke, indien de Opdrachtnemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen.
Artikel 6 niet nakoming en annulering
1. Indien de Opdrachtnemer door overmacht, zoals in geval van ziekte, ongeval, overheidsmaatregelen en dergelijke, verhinderd is om haar verplichtingen na te komen, dan zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever daarvan terstond telefonisch, per mail of ander communicatiemiddel van in kennis stellen.
2. De Opdrachtnemer is gerechtigd om indien nodig een alternatieve invulling aan het programma te geven, anders dan afgesproken en/of groepen samen te voegen bij overmacht, zoals genoemd in artikel 6.1. De Opdrachtgever blijft dan wel het volledig overeengekomen bedrag en/of bedrag per leerling verschuldigd.
3. Overmacht als hiervoor bedoeld heeft een opschortende werking en de Opdrachtgever heeft derhalve het recht om, rekening houdend met de mogelijkheden van de Opdrachtnemer, de lesactiviteiten onder gelijke condities binnen een periode van zes (6) maanden alsnog te laten plaatsvinden.
4. Als de overeengekomen lesactiviteiten niet plaats kunnen vinden ten gevolge van toerekenbare tekortkoming van een der partijen bij deze overeenkomst, vergoedt de tekortkomende partij een schadevergoeding ter grootte van het overeengekomen bedrag. De schadevergoeding blijft hiertoe beperkt
5. Indien de Opdrachtgever de lesactiviteiten annuleert, om welke reden dan ook blijft hij toch het overeengekomen bedrag verschuldigd.
Artikel 7 overige bepalingen
1. De Opdrachtgever verklaart door ondertekening bekend te zijn met de aard van het aangeboden lesprogramma
2. Indien binnen twee jaren na de datum van de lesactiviteit de Opdrachtgever opnieuw wenst te boeken, mag opdrachtgever niet de uitvoerende docenten persoonlijk benaderen om de lesactiviteit uit te voeren.
Artikel 8 retourzending overeenkomst
1. Indien de Opdrachtgever niet binnen 7 dagen na ontvangst van de overeenkomst deze heeft ondertekend en aan de Opdrachtnemer heeft geretourneerd, dan wordt ieder aanbod van de Opdrachtnemer in verband met het optreden geacht te zijn herroepen en wordt iedere overeenkomst in verband met de lesactiviteiten met onmiddellijke ingang geacht te zijn ontbonden.
2. Elke wijziging of aanvulling van deze overeenkomst is slechts geldig, indien en voor zover deze schriftelijk door partijen is overeengekomen
3. Geschillen tussen partijen worden aangebracht bij de bevoegde gerechtelijke instantie te Utrecht, nadat overwogen is of het geschil door onafhankelijke partijen ten einde kan worden gebracht.
Servicevoorwaarden