1. Inleiding.
Het waarborgen van de privacy.StenniZ Music respecteertde privacy van de bezoekers en gebruikers van haar website, games of apps. In het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verkering van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.Wij houden ons aan de regels van het RIVM en: https://autoriteitpersoongegevens.nl/nl
2. Bedrijf omschrijving
Stenniz Music,Melissekade 311 Utrecht. Aanbieden van verschillende workshops en gamedesign.Kvk nummer: 50785931.
3. Doel gegevens.
Gegevens worden altijd anoniem bewaard.
4. Ontvangers gegevens.
Enkel de eigenaarvan StenniZMusic.
5. Opslag periode.
Gegevens worden niet bewaard.
6. Rechten.
Volgende rechten zijn gelden indien van toepassing: Recht op inzage, Recht op rectificatie, Recht op het indienen van een klacht, Recht op overdracht, Recht op het stoppen van het gebruik van gegevens
7. Verplichte gegevens.
Er zijn geen verplichte gegevens noodzakelijk
8. Beveiliging.
Gebruik van tweestapverificatie.
Nederlands
1. Definities.
Geautoriseerde provider: Een derde die geen entiteit van Google is maar door Google is geautoriseerd om services te leveren waarmee Ontwikkelaars betalingen kunnen innen voor Producten die via Google Play worden verkocht aan gebruikers van Apparaten.
Merkkenmerken: De respectieve handelsnamen, handelsmerken, servicemerken, logo's, domeinnamen en andere onderscheidende merkkenmerken van elke partij, zoals van tijd tot tijd eigendom van (of gelicentieerd door) een dergelijke partij.
Ontwikkelaar of u: Elke persoon of onderneming die in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst Producten levert voor distributie via Google Play.
Ontwikkelaarsaccount: Een publicatieaccount dat aan een Ontwikkelaar wordt uitgegeven in verband met de distributie van Producten van de Ontwikkelaar via Google Play.
Apparaat: Een apparaat dat toegang kan krijgen tot Google Play.
Google: Google LLC, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uit Delaware waarvan de hoofdvestiging zich bevindt te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten; Google Ireland Limited, een vennootschap in Ierland waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Google Commerce Limited, een vennootschap in Ierland waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; of Google Asia Pacific Pte. Limited, een vennootschap in Singapore waarvan het hoofdkantoor zich bevindt te 70 Pasir Panjang Road, #03-71, Mapletree Business City, Singapore 117371, Singapore. Google kan de Google-entiteiten en de bijbehorende adressen van tijd tot tijd updaten.
Google Play: De software en services, waaronder de Play Console, waarmee Ontwikkelaars hun Producten kunnen distribueren naar gebruikers van Apparaten.
Intellectuele-eigendomsrechten: Alle octrooirechten, auteursrechten, merkrechten, rechten op bedrijfsgeheimen, databankrechten, morele rechten en eventuele andere intellectuele-eigendomsrechten (gedeponeerd of niet) waar ook ter wereld.
Betalingsprofiel: Een financieel serviceaccount of profiel dat door een Betalingsverwerker wordt verstrekt aan een Ontwikkelaar zodat een Betalingsverwerker namens de Ontwikkelaar betalingen aan de Ontwikkelaar kan innen en afdragen voor Producten die worden verkocht via Google Play.
Betalingsverwerker(s): Een aan Google gelieerde entiteit die services levert waarmee Ontwikkelaars betalingen kunnen innen voor Producten die via Google Play worden verkocht.
Play Console: De Google Play Console en andere online tools of services die Google aan Ontwikkelaars aanbiedt op https://play.google.com/apps/publish. Deze tools en services kunnen van tijd tot tijd worden geüpdatet. De Play Console is voor ontwikkelaars ook via een app beschikbaar.
Producten: Software, content, digitaal materiaal en andere items en services die door Ontwikkelaars beschikbaar worden gesteld via de Play Console.
Belastingen: Alle door de overheid opgelegde kosten, waaronder belastingen, accijnzen, heffingen en voorheffingen. De term Belastingen is exclusief communicatiebelastingen en vergelijkbare kosten en toeslagen, eigendomsbelastingen en belastingen op basis van het netto-inkomen van elke Partij, franchisebelasting, bedrijfs- en beroepsbelasting, en andere soortgelijke belastingtypen. Elke Partij is verantwoordelijk voor de eigen netto-inkomstenbelasting. Voor de duidelijkheid: de term Belastingen omvat Transactiebelastingen.
Transactiebelastingen: Alle Belastingen die van toepassing zijn op de aankoopprijs of kosten van goederen of services, inclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw), belasting op goederen en diensten, verkoopbelasting, overheidstoeslagen en overdrachtsbelasting.
2. Deze Overeenkomst accepteren.
2.1 Deze overeenkomst ('Overeenkomst') vormt een juridisch bindend contract tussen u en Google betreffende uw gebruik van Google Play om uw Producten te distribueren. U sluit een contract af met de toepasselijke Google-entiteit op basis van de locatie die u heeft geselecteerd voor de distributie van uw Product (zoals hier uiteengezet). U erkent dat Google, uitsluitend wanneer u daar opdracht toe geeft en overeenkomstig de relatie beschreven in artikel 3.1, uw Producten weergeeft en beschikbaar stelt, zodat gebruikers deze kunnen bekijken, downloaden en kopen. Voordat u Google Play kunt gebruiken om Producten te distribueren, moet u eerst akkoord gaan met deze Overeenkomst en volledige en correcte gegevens opgeven in de Play Console.
2.2 Alleen als u een Ontwikkelaar met een goede reputatie bent, staat Google de distributie van uw Producten via Google Play toe en mag u akkoord gaan met de Overeenkomst.
2.3 Als u namens uw werkgever of een andere entiteit akkoord gaat met deze Overeenkomst, verklaart en garandeert u dat u volledig juridisch gemachtigd bent om uw werkgever of een soortgelijke entiteit aan deze Overeenkomst te binden. Als u hiertoe niet gemachtigd bent, mag u niet akkoord gaan met de Overeenkomst of Google Play gebruiken namens uw werkgever of een andere entiteit.
3. Commerciële relatie, prijzen, betalingen en belastingen
3.1 Hierbij benoemt u Google als uw vertegenwoordiger of marktplaatsserviceprovider zoals hier wordt beschreven, om uw Producten beschikbaar te maken in Google Play.
3.2 Deze Overeenkomst geldt zowel voor Producten die kosteloos toegankelijk zijn voor gebruikers als voor Producten die alleen toegankelijk zijn als gebruikers ervoor betalen. Als u kosten voor uw Producten in rekening wilt brengen en wilt worden betaald voor Producten die worden gedistribueerd via Google Play, moet u een geldig Betalingsprofiel hebben op grond van een afzonderlijke overeenkomst met een Betalingsverwerker, worden goedgekeurd door een Betalingsverwerker voor een Betalingsprofiel en ervoor zorgen dat dit profiel een goede reputatie houdt. In het geval van een conflict tussen de overeenkomst van uw Betalingsverwerker en deze Overeenkomst gelden de voorwaarden van deze Overeenkomst.
3.3 Producten worden aan gebruikers getoond met prijzen die u naar eigen goeddunken instelt. Als u gebruikmaakt van het factureringssysteem van Google Play of de Play Console om instellingen te beheren die zijn gerelateerd aan belastingen (waaronder belastingen, kosten of toeslagen die buiten de reikwijdte van deze Overeenkomst vallen) voor de verkoop van Producten, of als Google denkt dat door u of Google Belastingen moeten worden afgedragen over de verkoop van Producten, geeft u Google toestemming om dergelijke belastingen indien vereist volgens de toepasselijke wetgeving in rekening te brengen, te innen en te voldoen. Voor de duidelijkheid: u blijft verantwoordelijk voor dergelijke belastingen, kosten of toeslagen, inclusief zoals aangegeven in Artikel 3.5. U kunt de prijzen voor uw Producten instellen in de valuta's die door Google, de Betalingsverwerker en, waar van toepassing, de Geautoriseerde provider zijn toegestaan. Google mag de prijs van Producten aan gebruikers laten zien in hun eigen valuta, maar is niet verantwoordelijk voor de juistheid van valutakoersen of valutaconversie.
3.4 Indien Google optreedt als uw vertegenwoordiger en u handelt als verantwoordelijke, is Google de geregistreerde verkoper voor Producten die worden verkocht of beschikbaar worden gemaakt aan gebruikers in de landen/regio's die hierworden beschreven. U bent de geregistreerde verkoper voor Producten die u via Google Play verkoopt of beschikbaar stelt aan alle andere gebruikers. De prijs die u instelt voor Producten, bepaalt het bedrag dat u krijgt. Er worden 'Servicekosten' die hier worden gedefinieerd en die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd door Google met kennisgeving aan u zoals beschreven in Artikel 15, berekend en in rekening gebracht aan de hand van de verkoopprijs. De Servicekosten zijn exclusief Transactiebelastingen van welke aard dan ook die door een toepasselijke overheidsinstantie voor belastingen in rekening moeten worden gebracht, en Google heeft recht op de Servicekosten zonder verrekening van belastingen of overheidstoeslagen, inclusief alle toepasselijke Belastingen voor transacties die worden beschreven in Artikel 3.5 en 3.6. In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en voor zover Google ervoor verantwoordelijk is om Transactiebelastingen met betrekking tot Servicekosten te voldoen, brengt Google dergelijke Transactiebelastingen aan u in rekening en bent u verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke Transactiebelastingen met betrekking tot de Servicekosten.
3.5 Met uitzondering van bepaalde landen/regio's en bij toepassing van bepaalde voorwaarden zoals hier beschreven (die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd), bent u verantwoordelijk voor Transactiebelastingen over de verkoop of levering van Producten aan gebruikers, inclusief, maar niet beperkt tot: (a) bepalen of de transactie belastbaar is, (b) in rekening brengen en innen van de Transactiebelastingen in overeenstemming met het toepasselijke tarief, (c) afdragen van de Transactiebelastingen aan de toepasselijke overheidsinstantie voor belastingen, en (d) leveren van enige vereiste documentatie aan de gebruiker of toepasselijke overheidsinstantie voor belastingen. U bent volledig verantwoordelijk voor de levering en het onderhoud van nauwkeurige informatie die invloed heeft op belastingen op Producten, inclusief de belastingcategorisatie van Producten. Door u aangebrachte aanpassingen in de belastingcategorisatie van Producten worden alleen toegepast op de toekomstige verkoop van Producten. Google bepaalt geheel naar eigen goeddunken of Google, de Betalingsverwerker of de Geautoriseerde provider verplicht is om Transactiebelastingen in verband met een transactie te innen of af te dragen, en dergelijke Transactiebelastingen kunnen worden verhaald op u, in mindering worden gebracht op betalingen aan u of worden verhaald op de gebruiker. Als Google Transactiebelastingen int en afdraagt in toepasselijke landen/regio's, moet u mogelijk een vermeende levering van u aan Google erkennen voor uitsluitend Transactiebelastingdoeleinden indien dit door de toepasselijke wetgeving is vereist. U bent geheel verantwoordelijk voor enige Belastingverplichtingen die voortvloeien uit een dergelijke vermeende levering.
3.6 Als de Geautoriseerde provider aan Google meldt dat deze volgens de toepasselijke (lokale) wetgeving of de toepasselijke overheidsinstantie voor belastingen verplicht is belastingen op te geven, in rekening te brengen, in mindering te brengen of in te houden, of waar Google of een Betalingsverwerker redelijkerwijs vaststelt dat deze volgens de toepasselijke (lokale) wetgeving of de toepasselijke overheidsinstantie voor belastingen verplicht is belastingen op te geven, in rekening te brengen, in mindering te brengen of in te houden (in elk geval 'Voorheffing'), brengt Google ook een bedrag dat gelijk is aan een dergelijke Voorheffing in mindering op het bedrag dat Google aan u afdraagt. Voorheffing omvat, maar is niet beperkt tot, voorheffingsverplichtingen voor grensoverschrijdende betalingen of opgelegde telecombelasting. U gaat ermee akkoord, voor zover redelijkerwijs uitvoerbaar, tijdig belastingdocumentatie of -certificeringen te verstrekken als Google daar om vraagt. Tenzij u in het kader van de inkomstenbelasting een inwoner bent van de Verenigde Staten of Singapore, verklaart u hierbij dat services die u aan gebruikers levert via uw Product, niet worden uitgevoerd in de Verenigde Staten of Singapore. U stemt er bovendien mee in een schriftelijke kennisgeving te verstrekken aan Google ten minste negentig (90) dagen voordat zulke services worden uitgevoerd in de Verenigde Staten of Singapore. Schriftelijke kennisgevingen over wijzigingen in de servicelocatie kunnen per e-mail naar play-tax-notices@google.com worden gestuurd.
3.7 U kunt er ook voor kiezen Producten gratis beschikbaar te stellen. Als het Product gratis is, hoeft u geen Servicekosten te betalen. Ter vermijding van onverwachte kosten voor gebruikers gaat u ermee akkoord dat Producten die aanvankelijk gratis werden aangeboden aan gebruikers, ook gratis blijven. Eventuele aanvullende kosten kunnen alleen verband houden met een alternatieve of aanvullende versie van het Product.
3.8 U machtigt Google gebruikers terug te betalen conform het teruggavebeleid van Google Play, zoals hier te lezen, of de lokale versies daarvan die aan u beschikbaar zijn gesteld, en u gaat ermee akkoord dat Google het bedrag van deze teruggaven in mindering brengt van betalingen aan u. In alle andere opzichten zijn de standaard Algemene voorwaarden van de Betalingsverwerker met betrekking tot teruggaven van toepassing. Teruggaven aan gebruikers kunnen exclusief de belasting zijn die eerder aan gebruikers in rekening is gebracht voor Productaankopen.
3.9 Gebruikers mogen elk eerder geïnstalleerd Product dat via Google Play is gedistribueerd zonder extra kosten een onbeperkt aantal keren opnieuw installeren, maar op voorwaarde dat als u een Product verwijdert van Google Play in verband met een Verwijdering uit juridische overwegingen (zoals gedefinieerd in artikel 8.2), het Product wordt verwijderd uit alle delen van Google Play en gebruikers niet langer het recht of de mogelijkheid hebben het betreffende Product opnieuw te installeren.
4. Uw gebruik van Google Play
4.1 U en uw Product(en) zijn gehouden aan het Programmabeleid voor ontwikkelaars
4.2 U bent verantwoordelijk voor het uploaden van uw Producten naar Google Play, voor het leveren van de vereiste Productgegevens en -ondersteuning aan gebruikers en voor het correct openbaar maken van de rechten die nodig zijn om het Product te laten functioneren op Apparaten van gebruikers.
4.3 U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de vertrouwelijkheid van ontwikkelaarsauthenticatiegegevens die u van Google ontvangt of die u zelf selecteert, en alleen u bent verantwoordelijk voor alle Producten die u via deze ontwikkelaarsauthenticatiegegevens ontwikkelt. Google kan het aantal Ontwikkelaarsaccounts beperken dat wordt toegewezen aan u of de onderneming of organisatie waarvoor u werkt.
4.4 Met uitzondering van de licentierechten die u in deze Overeenkomst verleent, erkent Google dat Google geen recht op, geen aanspraak op en geen aandeel in uw Producten verkrijgt van u (of uw licentieverstrekkers) op basis van deze Overeenkomst, inclusief eventuele intellectuele-eigendomsrechten die voor deze Producten gelden.
4.5 U mag Google Play niet gebruiken om Producten te distribueren die als doel hebben de distributie van software-apps en games voor gebruik op Android-apparaten buiten Google Play om te vergemakkelijken.
4.6 U gaat ermee akkoord Google Play alleen te gebruiken voor de doeleinden die zijn toegestaan volgens deze Overeenkomst en toepasselijke wet- of regelgeving of algemeen geaccepteerde handelswijzen of richtlijnen in de relevante rechtsgebieden (inclusief wetten met betrekking tot de export van gegevens of software van en naar de Verenigde Staten of andere toepasselijke landen).
4.7 Gebruikers worden geïnstrueerd contact op te nemen met u over defecten of prestatieproblemen in uw Producten. In de relatie tussen u en Google bent u alleen verantwoordelijk voor en heeft Google geen verantwoordelijkheid voor het uitvoeren of afhandelen van ondersteuning en onderhoud van uw Producten en eventuele klachten over uw Producten. U gaat ermee akkoord dat u geldige en correcte contactgegevens levert en onderhoudt die worden weergegeven op elke detailpagina van uw Product en beschikbaar worden gesteld aan gebruikers voor klantenondersteuning en juridische doeleinden. Voor uw betaalde Producten of in-app-transacties moet u binnen drie werkdagen reageren op vragen met betrekking tot klantenondersteuning, en binnen 24 uur op ondersteuningsverzoeken of problemen met het Product die als urgent worden aangemerkt door Google.
4.8 U gaat ermee akkoord dat als u Google Play gebruikt om uw Producten beschikbaar te stellen, u de privacy en wettelijke rechten van gebruikers zult beschermen. U gaat ermee akkoord dat als gebruikers gebruikersnamen, wachtwoorden of andere persoonlijke gegevens of inloggegevens opgeven of uw Product toegang heeft tot deze gegevens of deze gebruikt, u gebruikers erop attent maakt dat uw Product toegang heeft tot deze gegevens. Ook gaat u ermee akkoord dat u een juridisch adequaat privacybeleid en beveiliging voor deze gebruikers instelt. Bovendien mag uw Product deze informatie alleen gebruiken voor de specifieke, beperkte doeleinden waarvoor de gebruiker toestemming heeft verleend. U gaat ermee akkoord dat als uw Product persoonlijke of gevoelige informatie opslaat die gebruikers opgeven, dit veilig gebeurt en alleen zolang de informatie nodig is. Als uitzondering hierop geldt de situatie waarin u met de gebruiker een afzonderlijke overeenkomst bent aangegaan die toestaat dat u of uw Product persoonlijke of gevoelige informatie die rechtstreeks betrekking heeft op uw Product, mag gebruiken of opslaan (met uitzondering van andere producten of apps). Indien deze uitzondering van toepassing is, zal deze afzonderlijke overeenkomst gelden voor uw gebruik van dergelijke informatie. Als de gebruiker gegevens van een Google-account opgeeft in uw Product, mag uw Product deze informatie alleen gebruiken voor toegang tot het Google-account van de gebruiker voor de specifieke, beperkte doeleinden waarvoor de gebruiker u toestemming heeft gegeven.
4.9 U gaat ermee akkoord geen activiteiten met Google Play uit te voeren (inclusief het beschikbaar stellen van uw Producten via Google Play) die de apparaten, servers, netwerken of andere eigendommen of services van derden (inclusief, maar niet beperkt tot, Google of enige Geautoriseerde provider) kunnen verstoren, onderbreken, beschadigen of hier zonder toestemming toegang toe kunnen verkrijgen. U mag gebruikersgegevens die u via Google Play heeft ontvangen, niet gebruiken om Producten buiten Google Play te verkopen of te distribueren.
4.10 Alleen u bent verantwoordelijk voor uw Producten en Google is geen verantwoording schuldig aan u voor uw Producten, inclusief het gebruik van API's van Google Play, en voor de gevolgen van uw handelingen, inclusief verlies of schade die Google lijdt.
4.11 Op Google Play kunnen gebruikers Producten beoordelen en reviews schrijven. Alleen gebruikers die het betreffende Product downloaden, kunnen het beoordelen en een review schrijven op Google Play. Voor nieuwe Ontwikkelaars zonder Productgeschiedenis kan Google prestatiemetingen gebruiken of publiceren, zoals cijfers over het aantal verwijderingen of teruggaven, om Producten te vinden of te verwijderen die niet aan de door Google opgestelde acceptabele normen voldoen. Google behoudt zich het recht voor Producten aan gebruikers weer te geven op een manier die Google zelf naar eigen goeddunken bepaalt. Er kunnen gebruikersbeoordelingen en reviews over uw Product worden gegeven waartegen u bezwaar heeft. Als u opmerkingen heeft over dergelijke beoordelingen of reviews, kunt u dat rapporteren via de Play Console.
5. Machtigingen
5.1 U machtigt Google hiermee op een niet-exclusieve, wereldwijde en royaltyvrije basis om de Producten te reproduceren, uit te voeren, weer te geven, te analyseren en te gebruiken in verband met (a) de werking en marketing van Google Play; (b)de marketing van apparaten en services die het gebruik van de Producten ondersteunen en de marketing van de Producten op Google Play en Apparaten; (c) het leveren van hosting services aan u en namens u om de opslag van en gebruikerstoegang tot de Producten mogelijk te maken en om het hosten van deze Producten door derden mogelijk te maken; (d) het aanbrengen van verbeteringen op Google Play, de Play Console en het Android-platform; en (e) controleren op naleving van deze Overeenkomst en het Programmabeleid voor ontwikkelaars. De machtiging in clausule (e) is sublicentieerbaar voor Application Security-partners. U machtigt dergelijke Application Security-partners ook voor gebruik van de resultaten van hun review in hun producten en onderzoek die openbaar beschikbaar zijn.
5.2 U machtigt Google om de handelingen beschreven in dit artikel uit te voeren volgens uw toezicht en opdracht, op de manier die u heeft aangegeven in de Play Console.
5.3 U verleent de gebruiker een niet-exclusieve, wereldwijde en oneindige licentie voor het uitvoeren, weergeven en gebruiken van het Product. De gebruiker kan onder meer een gezinsgroep zijn en gezinsleden van wie de accounts zijn samengevoegd om een gezinsgroep te maken. Gezinsgroepen op Google Play zijn onderworpen aan redelijke beperkingen die zijn bedoeld om misbruik van functies voor delen binnen het gezin te voorkomen. Gebruikers in een gezinsgroep kunnen één exemplaar van het Product (met uitzondering van in-app-producten en abonnementsproducten) kopen en delen met andere gezinsleden in hun gezinsgroep. Als u in de Play Console toestaat dat gebruikers eerder gekochte Producten delen, is uw toestemming voor het delen van die aankopen door die gebruikers onderworpen aan deze Overeenkomst. U kunt desgewenst een afzonderlijke eindgebruikersovereenkomst (‘EULA’) in uw Product opnemen waarin de rechten van de gebruiker met betrekking tot het Product worden uiteengezet. Voor zover die eindgebruikersovereenkomst conflicteert met deze Overeenkomst, krijgt deze Overeenkomst voorrang op de eindgebruikersovereenkomst. U gaat ermee akkoord dat de EULA voor een Product een overeenkomst is uitsluitend tussen u en de gebruiker. Google is niet verantwoordelijk voor, en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wat betreft deze EULA’s.
6. Merkkenmerken en publiciteit
6.1 Elke partij bezit alle rechten, titels en belangen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle Intellectuele-eigendomsrechten) met betrekking tot zijn Merkkenmerken. Met uitzondering van de specifieke situatie die uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt gesteld, verleent geen van de partijen en heeft geen enkele van de andere partijen recht op, aanspraak op of aandeel in (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele geïmpliceerde licenties) enige Merkkenmerken van de andere partijen.
6.2 Met inachtneming van de voorwaarden in deze Overeenkomst verleent de Ontwikkelaar Google en de aangesloten entiteiten van Google gedurende de looptijd van de Overeenkomst een beperkte, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie voor de weergave van Merkkenmerken van de Ontwikkelaar, zoals door de Ontwikkelaar ingediend bij Google, uitsluitend voor gebruik binnen Google Play, online of op Apparaten en in alle gevallen uitsluitend in verband met de distributie en verkoop van het Product van de Ontwikkelaar via Google Play of om anderszins aan de verplichtingen van deze Overeenkomst te voldoen.
6.3 In aanvulling op de hiervoor in artikel 6.2 verleende licentie kunnen Google en de aangesloten entiteit van Google, ten behoeve van de marketing van de aanwezigheid en distributie van uw product via Google Play en de beschikbaarheid voor gebruik op Apparaten en via andere Google-services, visuele elementen van uw Product (inclusief personages en video's van gameplay) en Merkkenmerken van de Ontwikkelaar opnemen in (a) Google Play, op Apparaten en andere online of mobiele eigendommen van Google; (b) verschillende soorten advertenties (online, mobiel, op de televisie, buitenreclame (zoals billboards) en drukwerk) buiten Google Play; (c) bekendmakingen van de beschikbaarheid van het Product; (d) presentaties; en (e) klantenlijsten die online of op mobiele apparaten worden weergegeven (dit omvat zonder beperking klantenlijsten die op websites van Google worden geplaatst).
6.4 Google verleent de Ontwikkelaar een beperkte, niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie om de Merkkenmerken van Android voor de duur van deze Overeenkomst en uitsluitend voor marketingdoeleinden te gebruiken in overeenstemming met de Merkrichtlijnen voor Android.
6.5 Als de Ontwikkelaar de distributie van specifieke Producten via Google Play stopzet, zal Google de Merkkenmerken van het Product niet langer gebruiken, in overeenstemming met dit artikel 6, tenzij dit nodig is om Google in staat te stellen herinstallatie mogelijk te maken voor gebruikers
7. Promotieactiviteiten
7.1 Google kan promotieactiviteiten uitvoeren voor het aanbieden van kortingsbonnen, tegoeden en/of andere promoties voor betaalde transacties en/of acties van gebruikers voor uw Producten en in-app-transacties, maar uitsluitend in verband met promoties van Google Play en, in het geval van promoties voor cadeaubonnen, ook in kanalen van door Google gemachtigde derden ('Promotie(s)'), mits (a) dit geen gevolgen heeft voor de bedragen die aan u moeten worden betaald; (b) er duidelijk wordt gecommuniceerd aan gebruikers dat de Promotie van Google is en niet van u; (c) de prijzen die u vaststelt, duidelijk worden gecommuniceerd aan gebruikers; (d) de eventuele inwisseling van de Promotie wordt voltooid door Google of, in het geval van Promoties voor cadeaubonnen, via door Google gemachtigde derden; en (e) Google verantwoordelijk is voor de naleving van wetgeving die van toepassing is op de Promotie.
7.2 Naast de rechten die zijn verleend in artikel 6, verleent u Google het recht uw Merkkenmerken te gebruiken (zoals door u geleverd) voor de marketing van Promoties in verband met Google Play en, in het geval van Promoties voor cadeaubonnen, in door Google gemachtigde kanalen van derden, op voorwaarde dat Google Merkkenmerken in uw bezit uitsluitend gebruikt in gemachtigde kanalen van derden.
8. Producten verwijderen
8.1 U kunt de toekomstige distributie van uw Producten via Google Play op elk moment stopzetten, maar u moet zich aan deze Overeenkomst houden en aan de servicevoorwaarden voor het Betalingsprofiel van de Betalingsverwerker voor alle Producten die vóór de verwijdering via Google Play zijn gedistribueerd, inclusief, maar niet beperkt tot, terugbetalingsverplichtingen. Als u de toekomstige distributie van uw Producten via Google Play stopzet, (a) heeft dit geen effect op de rechten van gebruikers die uw Producten eerder hebben gekocht of gedownload, (b) worden uw Producten niet verwijderd van Apparaten of uit delen van Google Play waar eerder gekochte of gedownloade apps voor gebruikers worden opgeslagen, en (c) verandert dit niets aan uw verplichting Producten of services te leveren of te ondersteunen die eerder door gebruikers zijn gekocht of gedownload.
8.2 Niettegenstaande artikel 8.1 zal Google in geen enkel deel van Google Play (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het deel van Google Play waar eerder gekochte of gedownloade apps worden opgeslagen ten behoeve van gebruikers) een Product laten staan dat u van Google Play heeft verwijderd en waarvoor u Google schriftelijk heeft laten weten dat deze verwijdering toe te schrijven is aan (a) een vermeende inbreuk of vastgestelde inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten van derden; (b) een vermeende of vastgestelde schending van rechten van derden; of (c) een beschuldiging of vaststelling dat het Product niet voldoet aan de van toepassing zijnde wetgeving (gezamenlijk 'Verwijdering uit juridische overwegingen'). U gaat ermee akkoord dat als een Product wordt verwijderd van Google Play vanwege een Verwijdering uit juridische overwegingen en een eindgebruiker dit Product heeft gekocht binnen een jaar (of een langere periode als lokale consumentenwetgeving daartoe verplicht) vóór de verwijderdatum, u op verzoek van Google alle bedragen die de eindgebruiker voor dit Product heeft betaald, terugbetaalt aan de eindgebruiker.
8.3 Google gaat geen enkele verplichting aan om de Producten of de content daarvan te controleren. Als Google kennis neemt van en naar eigen goeddunken vaststelt dat een Product of deel daarvan (a) een van toepassing zijnde wet schendt; (b) deze Overeenkomst, toepasselijk beleid of andere servicevoorwaarden, zoals Google op elk gewenst moment kan wijzigen, schendt; (c) voorwaarden van de distributieovereenkomst met de apparaat fabrikanten en Geautoriseerde providers schendt; of (d) leidt tot potentiële aansprakelijkheid van, of mogelijk een negatieve impact heeft op, Google of Geautoriseerde providers (als een Product bijvoorbeeld een negatieve financiële, reputatie- of beveiligingsimpact heeft) , kan Google het Product dat in Google Play of op Apparaten staat, afkeuren, verwijderen, opschorten, de zichtbaarheid van het Product op Google Play beperken of in een andere categorie indelen. Google behoudt zich het recht voor Producten en/of Ontwikkelaars tijdelijk en/of definitief van Google Play of van Apparaten te weren, zoals beschreven in deze Sectie. Als uw Product elementen bevat die ernstige schade aan apparaten of gegevens van gebruikers kunnen toebrengen, kan Google naar eigen goeddunken het Product uitschakelen of verwijderen van apparaten waarop het is geïnstalleerd. Als uw Product dat in Google Play of op Apparaten staat, wordt afgekeurd, verwijderd of opgeschort op grond van dit artikel 8.3, kan Google betalingen aan de Ontwikkelaar inhouden.
8.4 Google gaat distributieovereenkomsten aan met apparaat fabrikanten en Geautoriseerde providers om de client-app(s) voor software van Google Play op Apparaten te plaatsen. Volgens deze distributieovereenkomsten kan het noodzakelijk zijn dat Producten die de servicevoorwaarden van de Apparaatfabrikant of de Geautoriseerde provider schenden, onvrijwillig worden verwijderd
9. Privacy en informatie
9.1 De verzameling of het gebruik van gegevens op grond van deze Overeenkomst geschiedt in overeenstemming met het Privacybeleid van Google.
9.2 Google kan bepaalde gebruiksstatistieken van Google Play en Apparaten verzamelen om Google Play verder te verbeteren en uit te breiden. Dit betreft onder andere informatie over hoe het Product, Google Play en Apparaten worden gebruikt.
9.3 De verzamelde gegevens worden in hun totaal gebruikt om Google Play, gerelateerde producten en services en de functionaliteit voor de gebruiker en Ontwikkelaar te verbeteren voor producten en services van Google. Ontwikkelaars hebben toegang tot bepaalde gegevens die Google verzamelt via de Play Console en bepaalde API’s van Google Play. Google vertrouwt op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie voor de overdracht van persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte, Zwitserland en het verenigd Koninkrijk naar landen waarvoor geen adequaatheidsbesluit is genomen (zoals de Verenigde Staten). Door gebruik te maken van Google Play gaat u akkoord met de Voorwaarden voor gegevensbescherming als verwerkingsverantwoordelijke van Google. Uw gebruik van bepaalde Google Play API’s kan onderworpen zijn aan aanvullende bepalingen voor gegevensoverdracht of aan specifieke, geldende servicevoorwaarden voor API’s van Google Play, zoals de Servicevoorwaarden van Google Play Developer API.
10. Deze Overeenkomst beëindigen
10.1 Deze Overeenkomst blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd (met inachtneming van de voorwaarden die voortbestaan op grond van artikel 16.9) door u of Google, zoals hieronder uiteengezet.
10.2 Als u deze Overeenkomst wilt beëindigen, maakt u de publicatie van al uw Producten ongedaan en staakt u uw gebruik van de Play Console en eventuele relevante ontwikkelaarsgegevens.
10.3 Met een schriftelijke kennisgeving van tevoren kan Google deze Overeenkomst met u onmiddellijk of binnen dertig (30) dagen beëindigen indien vereist door de toepasselijke wetgeving als (a) u een bepaling van deze Overeenkomst, een geheimhoudingsverklaring of een andere overeenkomst in verband met Google Play of het Android-platform heeft geschonden; (b) Google hiertoe wettelijk verplicht is; (c) u niet langer een geautoriseerde Ontwikkelaar bent, niet langer een Ontwikkelaar met een goede reputatie bent of wordt uitgesloten van het gebruik van Android-software; (d) Google besluit Google Play niet langer beschikbaar te stellen; of (e) u of uw Product een potentieel risico vormt op financiële, reputatie- of beveiligingsschade voor Google, gebruikers of andere derde partijen. Waar toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, kan Google deze Overeenkomst met u ook met een schriftelijke kennisgeving en binnen dertig (30) dagen vooraf beëindigen om welke reden dan ook. U heeft dan niet langer toegang tot de Play Console. Meer informatie over het beëindigen van accounts vindt u hier.
10.4 Na beëindiging van deze Overeenkomst zal Google uw Product niet langer distribueren, maar kan het wel exemplaren van het Product opslaan en gebruiken voor ondersteuning van Google Play en het Android-platform.
11. Verklaringen en garanties
11.1 U verklaart en garandeert dat u beschikt over alle Intellectuele-eigendomsrechten op en met betrekking tot uw Product(en), waaronder het recht om inkomsten te genereren met uw Product(en) namens uzelf en dat u niet uitsluitend handelt als vertegenwoordiger of aangewezen persoon namens iemand anders.
11.2 Als u materiaal van derden gebruikt, verklaart en garandeert u dat u het recht heeft dit materiaal van derden te distribueren in het Product. U gaat ermee akkoord dat u geen materiaal zult indienen bij Google Play waarop Intellectuele-eigendomsrechten van derden van toepassing zijn, tenzij u de eigenaar bent van dergelijke rechten of toestemming heeft van de rechtmatige eigenaar om het materiaal in te dienen.
11.3 U verklaart en garandeert dat u, als opdrachtgever van de transacties met de gebruiker, als enige verantwoordelijk bent om wereldwijd te voldoen aan alle toepasselijke wetten en andere verplichtingen.
11.4 U verklaart en garandeert dat alle informatie die u in verband met deze Overeenkomst of uw Producten aan Google of gebruikers verstrekt actueel, waarheidsgetrouw, nauwkeurig, draagkrachtig en volledig is.
12. AFWIJZING VAN GARANTIE
12.1 VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, BEGRIJPT EN GAAT U ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE PLAY CONSOLE EN GOOGLE PLAY OP EIGEN RISICO IS EN DAT DE PLAY CONSOLE EN GOOGLE PLAY IN DE HUIDIGE STAAT EN BESCHIKBAARHEID ('AS IS' EN 'AS AVAILABLE') WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE.
12.2 UW GEBRUIK VAN DE PLAY CONSOLE EN GOOGLE PLAY EN VAN HET MATERIAAL DAT U HEEFT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE PLAY CONSOLE OF GOOGLE PLAY, IS OP EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN RISICO EN U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDER APPARAAT OF GEGEVENSVERLIES ALS GEVOLG VAN DERGELIJK GEBRUIK.
12.3 GOOGLE WIJST VERDER UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES, VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DE HAND, IMPLICIET OF EXPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES EN MOGELIJKHEDEN TOT VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.
13. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, BEGRIJPT U EN GAAT U ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT GOOGLE, HAAR DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN AAN HAAR GERELATEERDE ENTITEITEN EN HAAR LICENTIEGEVERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOLGENS ENIGE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF PUNITIEVE SCHADE DIE U ONDERVINDT, INCLUSIEF GEGEVENSVERLIES, ONGEACHT OF GOOGLE OF ZIJN VERTEGENWOORDIGERS OP DE HOOGTE WAREN OF HADDEN MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJK VERLIES.
14. Vrijwaring
14.1 Voor zover wettelijk toegestaan, gaat u ermee akkoord dat u Google, aan haar gerelateerde entiteiten en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers, evenals Geautoriseerde providers zult verdedigen tegen, vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle vorderingen van derden, vervolging, rechtszaken of procedures, evenals alle verliezen, aansprakelijkheden, schadeposten, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocaatkosten) die voortvloeien of voortkomen uit (a) uw gebruik van de Play Console en Google Play in strijd met deze Overeenkomst; (b) een inbreuk op of schending van intellectuele-eigendomsrechten of enig ander recht van iemand door uw Product(en); of (c) een schending van een wet door u of uw Product(en).
14.2 Voor zover wettelijk toegestaan, gaat u ermee akkoord dat u de toepasselijke Betalingsverwerkers en Geautoriseerde providers (waaronder mogelijk Google en/of derden) en aan hen gerelateerde entiteiten, directeuren, functionarissen, werknemers en vertegenwoordigers zult verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren voor alle eisen, acties, rechtszaken of procedures van derden, evenals alle verliezen, aansprakelijkheden, schadeposten, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke advocaatkosten) die voortvloeien of voortkomen uit uw distributie van Producten via Google Play.
14.3 Voor zover wettelijk toegestaan, gaat u ermee akkoord dat u Google, de toepasselijke Betalingsverwerker en Geautoriseerde provider, en elk van hun aangesloten entiteiten en hun respectieve directeuren, functionarissen, medewerkers en vertegenwoordigers zult verdedigen tegen, vrijwaren van en schadeloos stellen voor alle eisen, acties, rechtszaken of procedures, evenals alle verliezen, Belastingen, aansprakelijkheden, rentes, boetes en kosten (met inbegrip van redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit door u aangeleverde onjuiste verklaringen, onjuiste configuraties of onjuiste categorisatie die invloed hebben op Belastingen.
15. Wijzigingen in de Overeenkomst
15.1 Google kan op elk gewenst moment wijzigingen aanbrengen in deze Overeenkomst met een kennisgeving aan de Ontwikkelaar en de mogelijkheid verder gebruik van Google Play te weigeren. U moet de Overeenkomst regelmatig bekijken en regelmatig controleren of er meldingen over wijzigingen zijn geplaatst.
15.2 Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht doorgevoerd. De wijzigingen worden van kracht en worden geacht te zijn geaccepteerd door de Ontwikkelaar: (a) onmiddellijk voor diegenen die Ontwikkelaar worden nadat de kennisgeving is geplaatst; of (b) voor al bestaande Ontwikkelaars op de datum die is gespecificeerd in de kennisgeving. Deze datum is niet eerder dan 30 dagen nadat de kennisgeving van de wijzigingen is geplaatst (met uitzondering van wijzigingen die wettelijk vereist zijn; deze worden onmiddellijk van kracht).
15.3 Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen in de Overeenkomst, kunt u het gebruik van Google Play beëindigen. Dit is uw enige mogelijkheid wanneer u niet akkoord gaat met de gewijzigde Overeenkomst. U gaat ermee akkoord dat als u Google Play blijft gebruiken, dit aangeeft dat u akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden van deze Overeenkomst.
16. Algemene juridische voorwaarden
16.1 Deze Overeenkomst, inclusief eventuele addenda waarmee u akkoord bent gegaan, vormt de gehele juridische overeenkomst tussen u en Google en reguleert uw gebruik van Google Play. Deze Overeenkomst vervangt eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en Google betreffende Google Play. De Engelstalige versie van deze Overeenkomst is doorslaggevend. Vertalingen zijn niet bindend en dienen uitsluitend ter referentie.
16.2 U stemt ermee in dat indien Google geen aanspraak maakt op bepaalde rechten of verhaalsmogelijkheden vervat in deze Overeenkomst (of die Google onder het toepasselijke recht toekomen), dit niet kan worden beschouwd als een verklaring van afstand van dergelijke rechten of verhaalsmogelijkheden en dat deze nog steeds ter beschikking van Google staan.
16.3 Als een rechtbank met de bevoegdheid om in dezen te beslissen, besluit dat een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig is, wordt deze bepaling uit deze Overeenkomst verwijderd, zonder dat dit effect heeft op de rest van de Overeenkomst. De overige bepalingen in deze Overeenkomst blijven geldig en van kracht.
16.4 U gaat ermee akkoord dat elk lid van de groep van ondernemingen waaruit Google bestaat, een begunstigde derde ten aanzien van deze Overeenkomst is, en dat dergelijke andere ondernemingen het recht hebben bepalingen in deze Overeenkomst af te dwingen en hieraan te refereren wanneer deze voordelen (of rechten) voor hen bevatten. In andere gevallen dan hierboven genoemd, zal geen andere persoon of onderneming een begunstigde derde ten aanzien van deze Overeenkomst zijn.
16.5 PRODUCTEN DIE WORDEN GEDISTRIBUEERD VIA GOOGLE PLAY, KUNNEN ONDER DE WET- EN -REGELGEVING OVER EXPORTCONTROLE EN -SANCTIES VAN DE VERENIGDE STATEN EN ANDERE JURISDICTIES VALLEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ZICH AAN ALLE WET- EN -REGELGEVING OVER EXPORTCONTROLE EN -SANCTIES HOUDT DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW DISTRIBUTIE OF GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, (A) DE EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS DIE WORDEN GEHANDHAAFD DOOR HET AMERIKAANSE MINISTERIE VAN HANDEL, (B) HANDELSEMBARGO'S EN ECONOMISCHE SANCTIES VAN HET OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL VAN HET AMERIKAANSE MINISTERIE VAN FINANCIËN, EN (C) DE INTERNATIONAL TRAFFIC IN ARMS REGULATIONS DIE WORDEN GEHANDHAAFD DOOR HET AMERIKAANSE MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN, EN DAT U ERVOOR ZORGT DAT GOOGLE DEZE WET- EN REGELGEVING NIET SCHENDT. DEZE WET- EN REGELGEVING OMVAT BEPERKINGEN OP HET GEBIED VAN BESTEMMINGEN, GEBRUIKERS EN EINDGEBRUIK.
16.6 Behalve in geval van een zeggenschapswijziging (bijvoorbeeld door middel van aankoop of verkoop van aandelen, fusie of een andere vorm van zakelijke transactie), kunnen de rechten die in deze Overeenkomst worden verleend, niet door u of Google aan anderen worden toegewezen of overgedragen zonder toestemming vooraf van de andere partij. Elke andere poging tot overdracht is ongeldig.
16.7 Als u een zeggenschapswijziging ondergaat, kan Google naar eigen goeddunken deze Overeenkomst onmiddellijk ontbinden.
16.8 Op alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of uw relatie met Google onder deze Overeenkomst, is de wetgeving van de Amerikaanse staat Californië van toepassing, met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot internationaal privaatrecht van Californië. U en Google gaan er bovendien mee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de federale of staatsrechtbanken in Santa Clara County, Californië om enige juridische geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of uw relatie met Google onder deze Overeenkomst. U gaat er niettegenstaande het voorafgaande mee akkoord dat het Google nog steeds is toegestaan in elke jurisdictie voorlopige voorzieningen aan te vragen. Voor zover vereist onder toepasselijk recht, kunt u geschillen met Google mogelijk op een andere manier oplossen, zoals beschreven in het Beleid voor Programma’s voor Ontwikkelaars. Als u de Overeenkomst accepteert namens een overheidsinstantie van de Verenigde Staten of een stad, county of staat in de Verenigde Staten, geldt het volgende in plaats van het voorgaande: de partijen gaan ermee akkoord geen uitspraak te doen over welk recht en arrondissement van toepassing zijn.
16.9 De artikelen 1 (Definities), 6.5, 10.4, 11 (Verklaringen en garanties), 12 (Afwijzing van garantie), 13 (Beperking van aansprakelijkheid), 14 (Vrijwaring) en 16 (Algemene juridische voorwaarden) blijven ook na het verlopen of beëindigen van deze Overeenkomst van kracht.
English
1. Definitions.
Authorized Provider: A third party that is not a Google entity but authorized by Google to provide services that allow Developers to collect payments for Products sold to users through Google Play of Devices.
Brand Features: Each party's respective trade names, trademarks, service marks, logos, domain names and other distinguishing brand features of each party, as owned (or licensed by) such party from time to time.
Developer or you: Any person or company that provides Products for distribution through Google Play in accordance with the terms of this Agreement.
Developer Account: A publishing account issued to a Developer in connection with the distribution of Developer's Products through Google Play.
Device: A device that can access Google Play.
Google: Google LLC, a Delaware limited liability company with principal place of business at 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, United States; Google Ireland Limited, a company in Ireland with its registered office at Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; Google Commerce Limited, a company in Ireland with its registered office at Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; or Google Asia Pacific Pte. Limited, a Singapore company with registered office at 70 Pasir Panjang Road, #03-71, Mapletree Business City, Singapore 117371, Singapore. Google may update the Google entities and their addresses from time to time.
Google Play: The software and services, including the Play Console, that allow Developers to distribute their Products to users of Devices.
Intellectual Property Rights: All patent rights, copyrights, trademark rights, trade secret rights, database rights, moral rights and any other intellectual property rights (registered or not) anywhere in the world.
Payment Profile: A financial services account or profile provided by a Payment Processor to a Developer to allow a Payment Processor to collect and remit payments to the Developer on behalf of the Developer for Products sold through Google Play.
Payment Processor(s): A Google affiliated entity that provides services that allow Developers to collect payments for Products sold through Google Play.
Play Console: The Google Play Console and other online tools or services that Google offers to Developers at https://play.google.com/apps/publish. These tools and services may be updated from time to time. The Play Console is also available to developers via an app.
Products: Software, content, digital content and other items and services made available by Developers through the Play Console.
Taxes: All government-imposed charges, including taxes, duties, levies, and withholdings. The term Taxes excludes communications taxes and similar charges and fees, property taxes and taxes based on each Party's net income, franchise taxes, business and professional taxes, and other similar tax types. Each Party is responsible for its own net income tax. For clarity, the term Taxes includes Transaction Taxes.
Transaction Taxes: Any Taxes applicable to the purchase price or cost of goods or services, including Value Added Tax (VAT), Goods and Services Tax, Sales Tax, Government Fees and Transfer Tax.
2. Accept this Agreement.
2.1 This agreement ("Agreement") constitutes a legally binding contract between you and Google regarding your use of Google Play to distribute your Products . You contract with the applicable Google entity based on the location you have selected for the distribution of your Product (as set forth here). You acknowledge that Google will display and make available your Products for users to view, download and purchase only at your direction and in accordance with the relationship described in Section 3.1. Before you can use Google Play to distribute Products, you must first agree to this Agreement and provide complete and correct information in the Play Console.
2.2 Only if you are a Developer in good standing, Google will allow the distribution of your Products through Google Play and you may agree to the Agreement.
2.3 If you agree to this Agreement on behalf of your employer or other entity, you represent and warrant that you have full legal authority to bind your employer or similar entity to this Agreement. If you are not authorized to do so, you may not agree to the Agreement or use Google Play on behalf of your employer or any other entity.
3. Commercial relationship, prices, payments and taxes
3.1 You hereby appoint Google as your agent or marketplace service provider as described herein to make your Products available on Google Play.
3.2 This Agreement applies to Products that are accessible free of charge to users as well as Products that are only accessible if users pay for them. To charge for your Products and be paid for Products distributed through Google Play, you must have a valid Payments Profile under a separate agreement with a Payment Processor, be approved by a Payments Processor for a Payments Profile and ensure that this profile maintains a good reputation. In the event of a conflict between your Payment Processor's agreement and this Agreement, the terms of this Agreement shall govern.
3.3 Products are shown to users at prices that you set at your discretion. If you use Google Play's billing system or the Play Console to manage settings related to taxes (including any taxes, charges or fees outside the scope of this Agreement) for the sale of Products, or if Google believes that you or Google Taxes on the sale of Products, you authorize Google to charge, collect and pay such taxes as required by applicable law. For the avoidance of doubt, you remain responsible for any such taxes, charges or fees, including as set forth in Section 3.5. You may set the prices for your Products in the currencies allowed by Google, the Payment Processor and, where applicable, the Authorized Provider. Google may display the price of Products to users in their own currency, but is not responsible for the accuracy of currency rates or currency conversion.
3.4 If Google acts as your agent and you act as a controller, Google is the registered seller for Products sold or made available to users in the countries/regions described here. You are the registered seller for Products that you sell or make available to all other users through Google Play. The price you set for Products determines the amount you get. “Service Fees” defined herein, which may be changed from time to time by Google with notice to you as described in Section 15, are calculated and charged based on the sale price. The Service Fee does not include Transaction Taxes of any kind charged by any applicable governmental agency for taxes, and Google is entitled to the Service Fee without deduction of any taxes or governmental fees, including any applicable Transaction Taxes described in Section 3.5 and 3.6. In accordance with applicable law and to the extent Google is responsible for paying Transaction Taxes in respect of the Service Fees, Google will charge you such Transaction Taxes and you are responsible for payment of such Transaction Taxes in respect of the Service Fees.
3.5 Except for certain countries/regions and subject to certain terms and conditions as described here (which may be changed from time to time), you are responsible for Transaction Taxes on the sale or supply of Products to users, including, but not limited to: (a) determining whether the transaction is taxable, (b) charging and collecting the Transaction Taxes in accordance with the applicable rate, (c) remitting the Transaction Taxes to the applicable governmental authority for tax purposes, and (d) provide any required documentation to the user or applicable tax authorities. You are fully responsible for the provision and maintenance of accurate information that affects taxes on Products, including the tax categorization of Products. Adjustments made by you to the tax categorization of Products will only be applied to the future sale of Products. Google, in its sole discretion, shall determine whether Google, the Payment Processor or the Authorized Provider is obligated to collect or remit any Transaction Taxes in connection with any transaction, and such Transaction Taxes may be recovered from you, deducted from payments to you or charged to the user. If Google collects and remits Transaction Taxes in applicable countries/regions, you may be required to acknowledge an alleged supply from you to Google for Transaction Tax purposes only if required by applicable law. You are solely responsible for any Tax Liabilities arising out of such alleged delivery.
3.6 If the Authorized Provider notifies Google that it is required to declare, charge, deduct, or withhold taxes under applicable (local) law or the applicable governmental tax agency , or where Google or a Payment Processor reasonably determines that it is required to declare, charge, deduct, or withhold taxes (in each case, “Withholding Tax '), Google will also deduct an amount equal to such Withholding Tax from the amount Google will pay you. Withholding tax includes, but is not limited to, withholding obligations for cross-border payments or imposed telecom taxes. You agree, to the extent reasonably practicable, to provide tax documentation or certifications in a timely manner if requested by Google. Unless you are a resident of the United States or Singapore for income tax purposes, you hereby represent that services you provide to users through your Product are not performed in the United States or Singapore. You further agree to provide written notice to Google at least ninety (90) days prior to performing such services in the United States or Singapore. Written notices of service location changes can be emailed to play-tax-notices@google.com.
3.7 You can also choose to make Products available for free. If the Product is free, you will not have to pay a Service Fee. To avoid unexpected charges to users, you agree that Products that were initially offered to users free of charge will remain free. Any additional charges may relate only to an alternate or additional version of the Product.
3.8 You authorize Google to refund users in accordance with Google Play's refund policy, as read here, or the local versions thereof made available to you, and you agree that Google will refund the amount of such deducts refunds from payments made to you. In all other respects, the Payment Processor's standard Terms and Conditions regarding refunds apply. Refunds to users may not include tax previously charged to users for Product purchases.
3.9 Users may reinstall any previously installed Product distributed through Google Play an unlimited number of times at no additional cost, provided that if you remove a Product from Google Play in connection with a Legal Takedown (as defined in Section 8.2), the Product will be removed from all areas of Google Play and users will no longer have the right or ability to reinstall the affected Product.
4. Your use of Google Play
4.1 You and your Product(s) are bound by the Developer Program Policies
4.2 You are responsible for uploading your Products to Google Play, for providing required Product information and support to users, and for properly disclosing the rights necessary to have the Product function on users' devices.
4.3 You are responsible for maintaining the confidentiality of developer credentials that you receive from Google or that you select yourself, and you are solely responsible for any Products you develop using such developer credentials. Google may limit the number of Developer Accounts assigned to you or the company or organization you work for.
4.4 Except for the license rights you grant in this Agreement, Google acknowledges that Google acquires no right, title or share in your Products from you (or your licensors) under this Agreement. , including any intellectual property rights applicable to these Products.
4.5 You may not use Google Play to distribute Products for the purpose of facilitating the distribution of software apps and games for use on Android devices outside of Google Play.
4.6 You agree to use Google Play only for the purposes permitted by this Agreement and any applicable law or regulation or generally accepted practice or guidance in the relevant jurisdictions (including data or software to and from the United States or other applicable countries).
4.7 Users are instructed to contact you regarding defects or performance issues in your Products. In the relationship between you and Google, you are solely responsible for and Google has no responsibility for performing or handling support and maintenance of your Products and any complaints about your Products. You agree to provide and maintain valid and accurate contact information that will be displayed on each detail page of your Product and made available to users for customer support and legal purposes. For your paid Products or in-app transactions, you must respond to customer support questions within three business days, and within 24 hours to support requests or Product issues that are identified as urgent by Google.
4.8 You agree that by using Google Play to make your Products available, you will protect the privacy and legal rights of users. You agree that if users provide usernames, passwords, or other personal information or login information or if your Product accesses or uses such information, you notify users that your Product has access to such information. You also agree to establish a legally adequate privacy policy and security for these users. In addition, your Product may only use this information for the specific, limited purposes for which the user has consented. You agree that if your Product stores any personal or sensitive information that users provide, it will be done securely and only for as long as the information is needed. An exception to this is where you have entered into a separate agreement with the user that allows you or your Product to use or store personal or sensitive information directly related to your Product (excluding other products or apps). If this exception applies, this separate agreement will govern your use of such information. If the user provides Google account information in your Product, your Product may only use this information to access the user's Google account for the specific, limited purposes for which the user has authorized you.
4.9 You agree not to engage in any activity with Google Play (including making your Products available through Google Play) that interferes with the devices, servers, networks, or other property or services of any third party (including, but not limited to, Google or any Authorized Provider) may disrupt, interrupt, damage, or gain unauthorized access. You may not use user data received through Google Play to sell or distribute Products outside of Google Play.
4.10 You are solely responsible for your Products and Google is not responsible to you for your Products, including use of Google Play APIs, and for the consequences of your actions, including any loss or damage that Google suffers.
4.11 Google Play allows users to rate Products and write reviews. Only users who download the relevant Product can rate and write a review on Google Play. For new Developers without Product History, Google may use or publish performance metrics, such as numbers of takedowns or returns, to find or remove Products that do not meet acceptable standards set by Google. Google reserves the right to display Products to users in any manner in Google's sole discretion. There may be user ratings and reviews about your Product that you object to. If you have any comments about such ratings or reviews, you can report them through the Play Console.
5. Permissions
5.1 You hereby authorize Google on a non-exclusive, worldwide, and royalty-free basis to reproduce, perform, display, analyze and use the Products in connection with (a) operation and marketing from Google Play; (b) the marketing of devices and services that support the use of the Products and the marketing of the Products on Google Play and Devices; (c) provide hosting services to you and on your behalf to enable storage of and user access to the Products and to enable the hosting of those Products by third parties; (d) making improvements to Google Play, the Play Console and the Android platform; and (e) verify compliance with this Agreement and the Developer Program Policies. The permission in clause (e) is sublicensable to Application Security partners. You also authorize such Application Security Partners to use the results of their review in their products and research that are publicly available.
5.2 You authorize Google to perform the actions described in this article under your direction and order, in the manner you have specified in the Play Console.
5.3 You grant the user a non-exclusive, worldwide and perpetual license to run, display and use the Product. The user can include a family group and family members whose accounts have been merged to create a family group. Family groups on Google Play are subject to reasonable restrictions designed to prevent abuse of family sharing features. Users in a family group can purchase one copy of the Product (excluding in-app products and subscription products) and share it with other family members in their family group. If you allow users to share previously purchased Products in the Play Console, your consent to the sharing of those purchases by those users is subject to this Agreement. You may optionally include a separate end-user agreement ("EULA") in your Product that sets out the user's rights in the Product. To the extent that end user agreement conflicts with this Agreement, this Agreement takes precedence over the end user agreement. You agree that the EULA for a Product is an agreement solely between you and the user. Google is not responsible for, and assumes no liability whatsoever with respect to, these EULAs.
6. Brand features and publicity
6.1 Each party owns all right, title and interest (including, but not limited to, all Intellectual Property Rights) in its Brand Features. Except as expressly set forth in this Agreement, neither party grants, nor does any of the other parties have any right, title, or interest in (including, without limitation, any implied licenses) any Brand features of the other parties.
6.2 Subject to the terms of this Agreement, Developer grants Google and its affiliates a limited, non-exclusive, royalty-free license to display Developer Brand Features during the term of the Agreement, as submitted by the Developer to Google, solely for use within Google Play, online or on Devices and in all cases solely in connection with the distribution and sale of the Developer's Product through Google Play or to otherwise fulfill the obligations of this Agreement. comply.
6.3 In addition to the license granted herein in Section 6.2, Google and its affiliated entity may, for the purposes of marketing the presence and distribution of your product through Google Play and making it available for use on Devices and through other Google services, incorporate visual elements of your Product (including characters and videos of gameplay) and Developer Brand Features into (a) Google Play, on Devices and other Google online or mobile properties; (b) various types of advertising (online, mobile, television, outdoor advertising (such as billboards), and print) outside of Google Play; (c) notifications of Product availability; (d) presentations; and (e) customer lists displayed online or on mobile devices (this includes without limitation customer lists posted on Google websites).
6.4 Google grants Developer a limited, non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use the Android Brand Features for the duration of this Agreement and solely for marketing purposes in accordance with the Android Brand Guidelines.
6.5 If the Developer stops distributing specific Products through Google Play, Google will no longer use the Brand Features of the Product, in accordance with this Section 6, unless necessary to allow Google to reinstall enable for users
7. Promotional activities
7.1 Google may conduct promotional activities to offer coupons, credits and/or other promotions for paid transactions and/or user promotions for your Products and in-app transactions, but only in connection with promotions of Google Play and, in the case of gift card promotions, also in channels of Google authorized third parties ("Promotion(s)"), provided (a) this does not affect the amounts payable to you; (b) it is clearly communicated to users that the Promotion belongs to Google and not to you; (c) the prices you set are clearly communicated to users; (d) any redemption of the Promotion will be completed by Google or, in the case of Gift Card Promotions, through Google's authorized third parties; and (e) Google is responsible for compliance with any law applicable to the Promotion.
7.2 In addition to the rights granted in Section 6, you grant Google the right to use your Brand Features (as supplied by you) for the marketing of Promotions in connection with Google Play and, in the case of Promotions for gift cards, in third-party channels authorized by Google, provided that Google uses Brand Features in your possession only in authorized third-party channels.
8. Remove products
8.1 You may discontinue future distribution of your Products through Google Play at any time, but you must abide by this Agreement and the Payment Processor Payments Profile Terms of Service for all Products that were purchased through Google Play prior to removal. Google Play are distributed, including, but not limited to, refund obligations. If you stop future distribution of your Products through Google Play, (a) it will not affect the rights of users who have previously purchased or downloaded your Products, (b) your Products will not be removed from Devices or areas of Google Play where previously purchased or downloaded apps for users are stored, and (c) this does not affect your obligation to provide or support any Products or services previously purchased or downloaded by users.
8.2 Notwithstanding Section 8.1, Google will not use any part of Google Play (including, without limitation, the portion of Google Play where previously purchased or downloaded apps are stored for the benefit of users) state that you have removed from Google Play and for which you have notified Google in writing that such removal is attributable to (a) an alleged infringement or alleged infringement of the intellectual property rights of a third party; (b) any alleged or established violation of any third party rights; or (c) an allegation or finding that the Product does not comply with applicable law (collectively, “Legal Disposal”). You agree that if a Product is removed from Google Play due to a Legal Takedown and an end user purchases this Product within one year (or such longer period as required by local consumer law) prior to the removal date, you will, upon Google's request, receive all refunds to the end user any amounts paid by the end user for this Product.
8.3 Google assumes no obligation to monitor the Products or their content. If Google becomes aware of and determines in its sole discretion that any Product or part thereof (a) violates any applicable law; (b) violate this Agreement, any applicable policies or other terms of service, as Google may change at any time; (c) violate any terms of the distribution agreement with the device manufacturers and Authorized Providers; or (d) results in potential liability from, or potentially adversely affects, Google or Authorized Providers (for example, if a Product has a negative financial, reputational, or security impact), Google may not replace the Product listed in Google Play or on Devices , disapprove, remove, suspend, restrict the visibility of the Product on Google Play or categorize it. Google reserves the right to temporarily and/or permanently ban Products and/or Developers from Google Play or Devices as described in this Section. If your Product contains elements that could cause serious damage to users' devices or data, Google may, in its sole discretion, disable or remove the Product from devices on which it is installed. If your Product listed on Google Play or on Devices is disapproved, removed, or suspended under this section el 8.3, Google may withhold payments to the Developer.
8.4 Google enters into distribution agreements with device manufacturers and Authorized Providers to place the Google Play software client app(s) on Devices. These distribution agreements may require the involuntary removal of Products that violate the Device Manufacturer's or Authorized Provider's terms of service
9. Privacy and information
9.1 The collection or use of information under this Agreement will be in accordance with Google's Privacy Policy.
9.2 Google may collect certain usage statistics from Google Play and Devices to further improve and expand Google Play. This includes information about how the Product, Google Play and Devices are used.
9.3 The aggregated data is used to improve Google Play, related products and services, and user and developer functionality for Google products and services. Developers have access to certain data that Google collects through the Play Console and certain Google Play APIs. Google relies on the European Commission's standard contractual clauses for transfers of personal data from the European Economic Area, Switzerland and the United Kingdom to countries for which no adequacy decision has been made (such as the United States). By using Google Play, you agree to the Data Protection Terms as a data controller of Google. Your use of certain Google Play APIs may be subject to additional data transfer terms or specific applicable Google Play API terms of service, such as the Google Play Developer API Terms of Service.
10. Terminate this Agreement
10.1 This Agreement will remain in effect until terminated (subject to the terms surviving under Section 16.9) by you or Google, as set forth below.
10.2 If you wish to terminate this Agreement, you will unpublish all of your Products and cease using the Play Console and any relevant developer data.
10.3 With prior written notice, Google may terminate this Agreement with you immediately or within thirty (30) days if required by applicable law if (a) you breach any provision of this Agreement, a nondisclosure agreement, or violated any other agreement related to Google Play or the Android platform; (b) Google is required to do so by law; (c) you are no longer an authorized Developer, are no longer a Developer in good standing, or are banned from using Android software; (d) Google decides to no longer make Google Play available; or (e) you or your Product poses a potential risk of financial, reputational or security damage to Google, users or other third parties. Where permitted under applicable law, Google may also terminate this Agreement with you for any reason upon thirty (30) days' written notice. You will then no longer have access to the Play Console. Learn more about account termination here.
10.4 Upon termination of this Agreement, Google will no longer distribute your Product, but may store and use copies of the Product to support Google Play and the Android platform.
11. Representations and Warranties
11.1 You represent and warrant that you own all Intellectual Property Rights in and relating to your Product(s), including the right to monetize your Product(s) on your behalf and that you will not acting solely as an agent or designee on behalf of someone else.
11.2 If you use any third-party material, you represent and warrant that you have the right to distribute such third-party material in the Product. You agree that you will not submit any material to Google Play that is subject to Third Party Intellectual Property Rights unless you own such rights or have permission from the rightful owner to submit the material.
11.3 You represent and warrant that you, as the originator of the transactions with the user, are solely responsible for complying with all applicable laws and other obligations worldwide.
11.4 You represent and warrant that any information you provide to Google or users in connection with this Agreement or your Products is current, truthful, accurate, true and complete.
12. WARRANTY DISCLAIMER
12.1 TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT YOUR USE OF THE PLAY CONSOLE AND GOOGLE PLAY IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE PLAY CONSOLE AND GOOGLE PLAY CONDITION AND AVAILABILITY ("AS IS" AND "AS AVAILABLE") ARE PROVIDED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND.
12.2 YOUR USE OF THE PLAY CONSOLE AND GOOGLE PLAY AND ANY MATERIALS DOWNLOADED OR OTHERWISE OBTAINED THROUGH USING THE PLAY CONSOLE OR GOOGLE PLAY IS AT YOUR SOLE RESPONSIBILITY AND RISK AND YOU ARE SOLE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGE TO YOUR COMPUTER SYSTEM OR OTHER DEVICE OR LOSS OF DATA RESULTING FROM SUCH USE.
12.3 GOOGLE FURTHER EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES, TERMS AND CONDITIONS, WHETHER IMPLIED OR EXPRESS, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES AND WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND NON-MERCHANTABILITY FOR ANY -INFRINGEMENT.
13. LIMITATION OF LIABILITY
TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW, YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT GOOGLE, ITS SUBSIDIARIES AND ITS RELATED ENTITIES AND ITS LICENSORS ARE NOT LIABLE, OR BY ANY LIABILITY OF ANY INDIVIDUAL PARTICULAR LIABILITY, DATA LOSS REGARDLESS OF WHETHER GOOGLE OR ITS REPRESENTATIVES HAD KNOWN OR SHOULD HAVE KNOWN OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS.
14. Disclaimer
14.1 To the fullest extent permitted by law, you agree to defend, indemnify and hold harmless Google, its related entities and their respective directors, officers, employees and representatives, as well as Authorized Providers from and against any and all third party claims, lawsuits, lawsuits or proceedings, as well as any and all losses, liabilities, damages, costs and expenses (including reasonable attorneys' fees) arising or arising out of (a) your use of the Play Console and Google Play in violation of this Agreement ; (b) an infringement or violation of any intellectual property rights or any other right of anyone by your Product(s); or (c) a violation of any law by you or your Product(s).
14.2 To the extent permitted by law, you agree to defend the applicable Payment Processors and Authorized Providers (which may include Google and/or third parties) and their related entities, directors, officers, employees and representatives against , indemnify and hold harmless from all claims, actions, lawsuits or proceedings of any third party, as well as all losses, liabilities, damages, costs and expenses (including reasonable attorneys' fees) arising out of or arising out of your distribution of Products through Google Play.
14.3 To the extent permitted by law, you agree to defend, indemnify and hold harmless Google, the applicable Payment Processor and Authorized Provider, and each of their affiliates and their respective directors, officers, employees and representatives from and hold harmless from all claims, actions, lawsuits or proceedings, as well as all losses, Taxes, liabilities, interests, fines and costs (including reasonable attorneys' fees) arising out of any misstatements, misconfigurations, or miscategorizations provided by you that on Taxes.
15. Changes to the Agreement
15.1 Google may make changes to this Agreement at any time with notice to Developer and the option to refuse further use of Google Play. You should review the Agreement regularly and periodically check for notifications of changes.
15.2 Changes will not be made retroactively. The changes will become effective and will be deemed to have been accepted by Developer: (a) immediately for those who become Developers after notice is posted; or (b) for pre-existing Developers on the date specified in the notice. This date will not be earlier than 30 days after the notice of the changes is posted (excluding changes required by law, which will be effective immediately.an strength).
15.3 If you do not agree to the changes to the Agreement, you may discontinue use of Google Play. This is your only option if you do not agree to the amended Agreement. You agree that your continued use of Google Play indicates your acceptance of the modified terms of this Agreement.
16. General legal conditions
16.1 This Agreement, including any addenda to which you have agreed, constitutes the entire legal agreement between you and Google and governs your use of Google Play. This Agreement supersedes any prior agreements between you and Google regarding Google Play. The English language version of this Agreement shall prevail. Translations are not binding and are for reference only.
16.2 You agree that the failure of Google to claim certain rights or remedies contained in this Agreement (or which may be vested in Google under applicable law) shall not be deemed a waiver of such rights or remedies and that these are still available to Google.
16.3 If a court with jurisdiction to rule herein finds that any provision of this Agreement is invalid, that provision will be deleted from this Agreement without effect on the remainder of the Agreement. The other provisions of this Agreement will remain valid and in effect.
16.4 You agree that each member of the group of companies that comprises Google is a third party beneficiary to this Agreement, and that such other companies have the right to enforce and to refer to it when it provides benefits (or rights) to them. In cases other than those mentioned above, no other person or company shall be a beneficiary third party to this Agreement.
16.5 PRODUCTS DISTRIBUTED THROUGH GOOGLE PLAY MAY COVER THE EXPORT CONTROL AND PENALTIES LAWS AND REGULATIONS OF THE UNITED STATES AND OTHER JURISDICTIONS. YOU AGREE TO COMPLY WITH ALL LAWS AND REGULATIONS ABOUT EXPORT CONTROL AND PENALTIES APPLICABLE TO YOUR DISTRIBUTION OR USE OF THE PRODUCTS, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, (A) THE EXPORT ADMINISTRATION REGULATIONS BY THE U.S. DEPARTMENT OF Commerce, (B) TRADE EMBARGOS AND ECONOMIC PENALTIES FROM THE OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL OF THE U.S. DEPARTMENT OF FINANCE, AND (C) THE INTERNATIONAL TRAFFIC IN ARMS REGULATIONS THAT ARE ADOPTED BY THE OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL OF THE AMERICAN DEPARTMENT ENSURE THAT GOOGLE DOES NOT VIOLATE THESE LAWS AND REGULATIONS. THIS LAWS AND REGULATIONS INCLUDE RESTRICTIONS ON DESTINATIONS, USERS AND END USE.
16.6 Except in the event of a change of control (for example, through purchase or sale of stock, merger, or other form of business transaction), the rights granted in this Agreement may not be transferred by you or Google assigned or transferred to others without the prior consent of the other party. Any other attempted transfer is invalid.
16.7 If you undergo a change of control, Google may immediately terminate this Agreement in its sole discretion.
16.8 All claims arising out of or relating to this Agreement or your relationship with Google under this Agreement shall be governed by the laws of the US State of California, excluding its private international law provisions from California. You and Google further agree to submit to the exclusive jurisdiction of the federal or state courts located in Santa Clara County, California to resolve any legal dispute arising out of or relating to this Agreement or your relationship with Google under this Agreement . Notwithstanding the foregoing, you agree that Google may still seek injunctive relief in any jurisdiction. To the extent required under applicable law, you may be able to resolve disputes with Google in other ways, as described in the Developer Programs Policy. If you are accepting the Agreement on behalf of a United States government agency or any city, county, or state in the United States, the following shall apply in lieu of the foregoing: the parties agree not to determine which law and jurisdiction shall apply .
16.9 Articles 1 (Definitions), 6.5, 10.4, 11 (Representations and Warranties), 12 (Diverswarranty), 13 (Limitation of Liability), 14 (Indemnification), and 16 (Terms and Conditions) will survive the expiration or termination of this Agreement.